Sposoby działu spadku

Małgorzata Woźniak03 lipca 2017Komentarze (0)

Sposoby działu spadku - Małgorzata Woźniak - adwokatWskutek śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy zarówno testamentowi jak i ustawowi stają się właścicielami majątku – aktywów i pasywów. Ten stan nazywa się współwłasnością – każdy ze spadkobierców jest współwłaścicielem wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku z osobna.

Aby wyjść ze współwłasności konieczne jest dokonanie działu spadku. W jaki sposób to zrobić?

Umowny dział spadku

Najprostszym rozwiązaniem jest umowny dział spadku bez konieczności uciekania się na drogę postępowania sądowego. Jednakże w tym przypadku, musisz uzyskać zgodę współwłaścicieli. Umowa może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, konieczna jest forma aktu notarialnego.  Umową można dokonać także częściowego działu spadku jeśli spadkobiercy porozumieli się tylko co do niektórych składników majątku np. spadkobiercy w pierwszej kolejności dokonują podziału środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pojazdów mechanicznych, w dalszej kolejności przeprowadzą podział nieruchomości.

Umowę o dział spadku może podpisać np. dwóch z trzech spadkobierców, kiedy to np. spadkobierca A przejmuje udział w spadku spadkobiercy B, w związku z czym we współwłasności pozostaje już tylko ze spadkobiercą C.

Kiedy nie ma szans na umowy dział spadku, pozostaje Ci postępowanie przed sądem.

Sądowy dział spadku

Każdy ze spadkobierców może wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku. We wniosku należy wskazać składniki majątku spadkowego oraz propozycję podziału. Sąd nie jest jednak związany wnioskiem i może dokonać rozrządzenia w sposób jaki uzna za stosowne biorąc pod uwagę najlepszy interes uczestników postępowania, m.in. stan majątkowy spadkobierców, co istotne przy ustalaniu uczestników odpowiedzialnych za ewentualne spłaty; dotychczasowy sposób korzystania przez spadkobierców z przedmiotów należących do spadku np. sąd powinien przyznać nieruchomość tym ze spadkobierców, którzy w niej stale zamieszkują, czynią nakłady, interesują się, a nie tym, którzy zamierzają ją sprzedać i przez to wzbogacić się.

Przy sądowym dziale spadku możliwe są co do zasady trzy sposoby, które mogą być wykorzystywane niezależnie do różnych przedmiotów należących do spadku.

  1. Przyznanie przedmiotu na własność jednemu ze spadkobierców. Jeśli wartość przedmiotu mieście się w schedzie spadkowej – wówczas nie ma potrzeby spłacania pozostałych spadkobierców. Jeśli jednak sam przedmiot, lub suma przedmiotów przydzielonych jednemu ze spadkobierców przekracza wartość schedy – konieczne będzie „spłacenie” pozostałych uprawnionych.
  1. Fizyczny podział przedmiotu.
  2. Sprzedaż i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

W dalszej części mojego bloga szczegółowo zajmę się każdym ze sposobów podziału. Zapraszam Cię zatem do śledzenia bloga.

Co to jest dział spadku?

Małgorzata Woźniak03 lipca 2017Komentarze (0)

Dział spadku - Małgorzata Woźniak - adwokatJeśli trafiłeś na mojego bloga, to znaczy że albo zamierzasz rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci (jednocześnie nie wyzbywając się dachu nad głową), albo otrzymałeś spadek i musisz go podzielić.

Dział spadku

Dział spadku jak łatwo można się domyślić, jest to podział majątku, który pozostawił po sobie spadkodawca po swojej śmierci. Na moim blogu będę pisać o sposobach działu spadku, o zaliczaniu darowizn na schedę spadkową, a w szczególności o przedmiotach należących do spadku np. czy nieruchomość obciążona kredytem wejdzie do działu spadku, czy można się zrzec zapisów, czy przedsiębiorstwo można podzielić i jak to należy zrobić etc.

Często słyszę od moich Klientów, że gdyby ojciec, matka rozdysponowali cały majątek przed swoją śmiercią, to nie trzeba by się teraz po sądach włóczyć. Ma to sens. Jednak z moich obserwacji wynika, że jakby przyszły spadkobierca nie podzielił, to i tak znajdzie się jakiś problem, bo albo podzieli nie równo, albo nie przekaże swojego majątku części spadkobiercom formalnie  i po jego śmierci zaczyna się zaliczanie darowizn, wyliczanie zachowków.

Tematyka dotycząca działu spadku mimo, że w kodeksie postępowania cywilnego zawiera się w kilku artykułach, to w praktyce przysparza wielu kłopotów. Ja te kłopoty postaram się Wam opisać na moim blogu.