Akt poświadczenia dziedziczenia

Małgorzata Woźniak01 października 2017Komentarze (0)

Akt poświadczenia dziedziczeniaNie chcesz iść do sądu spadku?  –  bo, nie lubisz sądów, albo po prostu dlatego, że chcesz mieć szybko „przeprowadzoną sprawę spadkową”, a wszyscy spadkobiercy są w  stanie stawić się w tym samym dniu, u jednego notariusza – możesz u notariusza sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia jest odpowiednikiem sądowego  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, tyle że sporządzanym przez notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia, może być sporządzony przez dowolnego notariusza na terenie całego kraju, co jest przeciwieństwem do postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które może być wydane tylko przez sąd właściwy, czyli sąd spadku.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku [Zobacz, jak sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.]

Pierwszym etapem przy poświadczaniu dziedziczenia u notariusza jest sporządzenie tzw. protokołu dziedziczenia. Po nim notariusz sporządzi właściwy akt poświadczenia dziedziczenia. Zostaje on wpisany do rejestru poświadczeń dziedziczenia.

Warunki sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Ważne! Aby notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, wymagana jest obecność wszystkich ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy upłynęło 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Czasem jest to warunek karkołomny do spełnienia.

Notariusz również nie sporządzi dla Ciebie aktu poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

 • spadkodawca zmarł przed dniem 1.07.1984 r.;
 • dziedziczenie następuje na podstawie jednego z testamentów szczególnych np. ustnego;
 • między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku, albo udziałów w spadku.

Jeśli nie ma przesłanek negatywnych, ja zawsze rekomenduję moim Klientom sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Jest to forma prostsza i szybsza. Notariusz poprosi Cię o te same dokumenty, które musiałbyś dostarczyć do sądu jako załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę spadkową w sądach warszawskich wynosi średnio 6 miesięcy, natomiast u notariusza sprawę „załatwiasz praktycznie od ręki”.

*****

Poczytaj także o:

 

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Małgorzata Woźniak24 września 2017Komentarze (0)

Kilka tygodni temu, pisałam w jaki sposób powinieneś sporządzić prawidłowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku. Poniżej prezentuje przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.

Jak widzisz nie jest to żadna filozofia sporządzić taki wniosek. Problemy zaczynają się, kiedy nie znamy wszystkich spadkobierców, albo nie znamy ich miejsca pobytu, nie posiadamy wszystkich odpisów skróconych aktów stanu cywilnego. Jak postępować by uniknąć komplikacji przy sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, będę pisać na moim blogu.

 

 

Warszawa, dn. ……….. r.

 

Sąd Rejonowy w …

…Wydział Cywilny

ul……, ……….

 

 

Wnioskodawca:      1. Jan Kowalski

PESEL…..

ul……..

                                

 Uczestniczka:         Janina Malinowska

ul. ……….

 

Opłata od wniosku: 55 zł

 

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu ……….r. w Warszawie…………. ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul….. nabyli na podstawie ustawy żona ….. i syn …………………..po ½ każde z nich,
 2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu wniosku na okoliczności tam wskazane,
 3. ustalenie, że każdy z uczestników poniesie koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

 

Uzasadnienie

 

            Spadkodawca …………. zmarł w dniu ………..r. w Warszawie. W dacie śmierci pozostawał w związku małżeńskim z …………. i miał jedno dziecko – syna………….. Wobec faktu, iż spadkodawca nie pozostawił testamentu na podstawie art. 931 § 1 kc spadek nabyli żona ………..i syn …………….. po ½ każde z nich.

 

Dowód:

– odpis skrócony aktu zgonu……………;

– odpis skrócony aktu małżeństwa……..;

– odpis skrócony aktu urodzenia …………

            Ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy  była ul…… w Warszawie ……….., a zatem sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy w …………..

            W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobiercy nie składali do tej chwili oświadczeń o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu i za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po nim.

 

……………..
(podpis)

 

Załączniki:

– 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Blog spadkowy po wakacjach

Małgorzata Woźniak10 września 2017Komentarze (0)

Witam po wakacyjnej przerwie.

Dopiero co zaczęłam pisać dla Was bloga, a tu już ucięłam sobie przerwę i to nie byle jaką, bo wakacyjną. Wypoczęłam, wyprawiłam dzieci do szkoły i wracam, bo Wasze sprawy wakacji nie mają 😉

Kolejne wpisy będą kontynuacją poprzednich. Chciałabym zamieścić jeszcze kilka postów bardziej ogólnych, będących wprowadzeniem do problematyki działu spadku. Po tym, szczegółowo będę omawiać zagadnienia, które w praktyce przysparzają najwięcej problemów np. kiedy i co zaliczamy na schedę spadkową, czy pieniądze z polisy na życie wchodzą do działu spadku,  czy można w sprawie o dział spadku zgłosić wniosek o nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym, etc.

Zapraszam do śledzenia mojego bloga.

Stwierdzenie nabycia spadku

Małgorzata Woźniak30 lipca 20173 komentarze

W poprzednich postach wprowadziłam Cię w tematykę dotyczącą działu spadku, kolejne, to mam nadzieję, będą przydatne i praktyczne wiadomości, które wykorzystasz.

Przychodzi Klient do adwokata ….i co dalej? Prowadzę kancelarię prawa spadkowego, więc zdarza mi się często przyjmować Klientów, którzy swoją prośbę o poradę zaczynają tak:

„Pani Mecenas zmarł mi tata/mama/brat/ siostra/dziadek/babcia etc. nie wiem co dalej mam zrobić, bo zostawili spadek … czy mogę tym spadkiem zarządzać?”

Co radzę w tym przypadku?

Trzeba przeprowadzić postępowanie, w którym sąd stwierdzi kto nabył po zmarłym spadek. Zamiast przeprowadzać sprawę w sądzie, możesz także u notariusza sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku? Jak sama nazwa wskazuje – potwierdzenie kręgu spadkobierców uprawnionych do spadku. Zasadniczo spadek nabywasz z chwilą śmierci spadkodawcy jeśli jesteś spadkobiercą ustawowym. Jednakże nie wiesz, czy spadkodawca nie pozostawił testamentu, w którym do spadku powołał inne osoby, niekoniecznie Ciebie, czyli spadkobiercę ustawowego. Wówczas do dziedziczenia dojdą spadkobiercy testamentowi, a Tobie pozostanie możliwość dochodzenia zachowku.

Stwierdzić nabycie spadku może sąd, bądź notariusz aktem poświadczenia dziedziczenia, w tym drugim przypadku konieczna jest zgoda wszystkich spadkobierców.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, że nabyłeś spadek, nie powinieneś zwlekać z uzyskaniem dokumentu, który to potwierdzi  – tj. postanowienia sądu, bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Co Ci będzie potrzebne aby wystąpić z wnioskiem do sądu?

 1. Akt zgonu spadkodawcy,
 2. Akty skrócone stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą tj. w przypadku mężczyzn – odpis skrócony aktu urodzenia, a w przypadku kobiet, które zmieniły stan cywilny – akt skrócony małżeństwa,
 3. Testament, jeśli spadkodawca go pozostawił.

Wniosek składasz do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Chodzi o faktyczne miejsce stałego pobytu, a nie meldunek. Np. jeśli spadkodawca przebywał domu opieki i tam zmarł, to sądem właściwym będzie sąd położenia właśnie tego domu opieki. W tych sprawach właściwość sądu jest wyłączna. Jeśli wniosek złożysz do sądu, który nie będzie właściwy, zostanie on przekazany według właściwości. Jeżeli miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Co powinien zwierać Twój wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku?

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy);
 2. oznaczenie rodzaju pisma (tj. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku);
 3. imię, nazwisko i adres składającego wniosek, PESEL (wnioskodawca);
 4. imiona, nazwiska i adresy osób uczestniczących w postępowaniu, pozostałych spadkobierców (uczestnicy)
 5. imię nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy;
 6. miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy;
 7. podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika;
 8. określenie załączników.

Kiedy powinieneś wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zasadniczo, w każdej chwili. Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być przeprowadzone wiele lat po śmierci spadkodawcy. Jednakże zarówno stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, co wynika z art. 1026 Kodeksu cywilnego. Wcześniej możesz uzyskać  orzeczenie jedynie wtedy, gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 55 zł (50zł – opłata stała i 5 zł tytułem opłaty za wpis do rejestru spadkowego), od jednej osobie zmarłej. Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy, na rozprawie będziesz składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Opłata za złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł. Tak więc koszt łączny jeśli sprawa zawiśnie przed sądem przed upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy to 105 zł.

Postępowanie sądowe w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku ma za zadanie ustalić pełny krąg osób uprawnionych z tytułu dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego. Sąd zatem odbierze od Ciebie zapewnienie spadkowe. Co to jest zapewnienie spadkowe? Jest to rodzaj przesłuchania przed sądem. Sędzia zada m.in. pytania o  dane spadkodawcy, jego ostatnie miejsce zamieszkania, stan cywilny spadkodawcy w chwili śmierci, czy pozostawił dzieci, czy posiadał dzieci pozamałżeńskie, przysposobione, czy ktoś został uznany za niegodnego dziedziczenia, czy ktoś odrzucał spadek, czy toczyły się inne sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, czy był sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.

W ramach postępowania sąd będzie musiał ustalić czy spadkodawca nie pozostawił żadnego testamentu, dlatego zada Ci pytanie czy wg Twojej wiedzy spadkodawca pozostawił testament. Jeżeli pozostawił, sąd wezwie osobę w posiadaniu której testament się znajduje do jego wydania. Do udziału w postępowaniu zostaną wezwane wszelkie osoby, które mogą być spadkobiercami.

W przypadku braku innych osób uprawnionych z tytułu dziedziczenia, sąd za dowód będzie mógł uznać Twoje oświadczenie (zapewnienie spadkowe), iż nie są Ci znane inne osoby uprawnione. Oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Niezależnie od tego sąd może w ramach postępowania wezwać wszystkich potencjalnych spadkobierców do zgłoszenia się do postępowania. Wezwanie to nastąpi za pomocą ogłoszenia umieszczonego w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podanego publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty Jeżeli w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia nikt się nie zgłosi lub też zgłaszający się nie udowodnią swoich praw, wtedy też sąd wyda postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku na rzecz ujawnionych spadkobierców.

Ważne, jeśli nabywasz spadek, to masz 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź od złożenia oświadczenia przed notariuszem na to aby złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego, że nabyłeś spadek i co nabyłeś w spadku. Ważne jest to dla tych osób, które należą do pierwszej grupy podatkowej, bo tylko one korzystają ze zwolnienia podatkowego. Jeśli tego nie uczynisz, będziesz musiał zapłacić podatek od spadku.

Umowa o dział spadku

Małgorzata Woźniak15 lipca 2017Komentarze (0)

Jako że w poprzednim wpisie wychwalałam prymat umowy o dział spadku nad sądowym działem spadku, czuję się w obowiązku przedstawić wzór takiej umowy, który możesz wykorzystać.

Przypomnę tylko, że umową o dział spadku, którą podpiszesz w zwykłej formie pisemnej nie możesz podzielić nieruchomości. Ale już samochód, skuter, wyposażenie mieszkania jak najbardziej [O tym, co to jest Dział Spadku przeczytasz tutaj >>].

 

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

 

Zawarta w dniu 14 lipca 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

 

 1. Anną Malinowską zam. …. przy ul….. legitymującą się d/o ……, PESEL;
 2. Dominikiem Nowakiem zam…. przy ul. ……legitymującym się d/o….., PESEL……..

zwanymi dalej „Stronami”.

 

  § 1

Strony oświadczają, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ………………………………… z dnia ……………….. sygn. akt…………/zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ……………………………………………..…………. w Kancelarii Notarialnej w …………………..………….……. Rep. nr ……………. z dnia ……………….……………… są spadkobiercami po (imię i nazwisko spadkodawcy) ………………..…………………………………… PESEL……………………………………………………, każdy w ½ części

 

  § 2

Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu dziedziczenia o którym mowa w §1
są współwłaścicielami samochodu osobowego marki ……………o nr rejestracyjnym ………………., nr nadwozia ………………………….., rok produkcji ……………………… o wartości ……………………..zł .

  § 3

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zgodnie działu spadku i zniesienia współwłasności samochodu osobowego wymienionego w § 2, w ten sposób, że Anna Malinowska nabywa go na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz Dominika Nowaka kwoty …..w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

 

  § 4

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

 

………………………..                                                                                                        ………………………..